SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Společnost CROSSLINE SERVICES, s.r.o. se zároveň zabývá tvorbou a realizací speciálních projektů, které mohou přispět k rozvoji společnosti či jednotlivce, nebo mohou pomoci efektivně řešit konkrétní problémy či nedostatky.

Komunikační bezpečnost, bezpečné chování

Cílové skupiny:

 • Klíčové osoby společností či institucí (vrcholový management, vrcholoví představitelé státní či veřejné správy)
 • Osoby blízké klíčovým osobám (asistentky, rodinní příslušníci, další personál)
 • Bezpečnostní personál (pracovníci útvarů ochrany, řidiči)

 

Obsah školení:

 • Bezpečné chování – osvojení základních zásad bezpečného chování.
 • Bezpečná komunikace.
 • Základní zásady osobních i pracovních rozhovorů a jejich obsahu.
 • Osvojení základních zásad bezpečného zacházení s IS/ IT, telefony a jinými elektronickými komunikačními prostředky.
 • Konzultace v oblasti bezpečnosti – individuálně zaměřené školení dle zadání klienta v návaznosti na mimořádnou událost, vyhodnocení potenciálních hrozeb a rizik, navržení systému bezpečnostních opatření.
 • Školení řidičů/ bezpečnostního personálu, VIP osob – nácviky bezpečné jízdy, praktické cvičení střelby a sebeobrany, procvičení standardních operačních postupů.
 • Obrana proti sledování (stalkingu) – osvojení základních zásad obrany proti sledování a sledování samotného.
 • Praktické cvičení – dle požadavků klienta – řízení, plánování, taktika a typizované postupy.
 • Odhalování rizik – osvojení základních zásad při vyhledávání a odhalování rizikových faktorů.

 

Obranně- techncká prohlídka (OTP)

OTP spočívá především ve vyhledávání již aplikovaného odposlechového zařízení a případně následné obraně proti těmto nelegálně instalovaným přístrojům.

OTP obsahuje:

 • Podrobnou fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru – jestli zde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, obrazu či jiných dat z prověřovaného místa.
 • Měření speciálními přístroji, které detekují /zachycují/ signály vysílané např. radiomikrofony, dále mikrokamerami, GSM pagery či jinou speciální technikou, přenášející informace zejména radiovou cestou, cestou GSM, Wi-Fi, Bluetooth, nebo po elektrických vodičích.
 • Spektrální analýzu rádiové komunikace – tedy měření a vyhodnocení celého radiového spektra v prověřovaném prostoru i v jeho okolí.
 • Kontrolu síťových rozvodů a vedení, s cílem zjistit a eliminovat případný přenos odposlechu po vodičích.

Po provedené kontrole jsou všechna přístupová místa kontrolovaných zařízení a míst (ve většině případů se jedná o šrouby a spojovací techniku) zajištěna bezpečnostní holografickou samolepkou, sloužící k okamžité vizuální kontrole neoprávněné manipulace.

Dle individuálních požadavků klienta lze navrhnout a realizovat komplexní provedení obranně-technické prohlídky a rovněž instalaci protiodposlechové techniky. Cenové kalkulace jsou tvořeny dle obsahu a náročnosti OTP.

DOPORUČENÍ po provedení obranně-technické prohlídky:

 • V prověřovaných prostorách provést instalaci obranně-technických prostředků a zavést kontrolovaný pohyb osob ve stanoveném režimu.
 • Obranně-technické prohlídky provádět opakovaně v určitých intervalech (obvyklé frekvence 2x až 4x ročně v závislosti na frekvenci jednání a typu činnosti společnosti, nebo namátkově před důležitým jednáním).
 • Zvážit, zda zveřejnit informace o zabezpečení daných prostory společnosti proti odposlechu a provádění pravidelných obranně-technických prohlídek /v mnoha případech toto opatření výrazně zvýší prestiž a důvěryhodnost společnosti/.
 • Důsledné používání elektronického zabezpečovacího systému v kontrolovaných prostorách a podobně.